Regulamin Bonów Podarunkowych

Regulamin Bonów podarunkowych serwisu internetowego www.agilestudio.pl

UWAGA: Płatność bonem ma charakter jednorazowy – jeśli wartość towarów nabywanych przez Użytkownika jest niższa niż wartość zapisana na bonie podarunkowym, nie będzie możliwości wykorzystania go w czasie późniejszym.

I. Definicje

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania bonów podarunkowych w serwisie internetowym: www.agilestudio.pl 
  Serwis agilestudio.pl prowadzony jest przez firmę Agile Studio Luiza Lipień z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 roku 338/8, 61-437 Poznań, identyfikującą się numerami NIP 5571562099 oraz REGON 300037057.
 1. Bon podarunkowy: bon w formie kodu alfanumerycznego, wygenerowany przez sklep w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w serwisie internetowym www.agilestudio.pl 
 2. Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 3. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu podarunkowego.
 4. Kod: unikalny numer przypisany każdemu bonowi podarunkowemu, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu podarunkowego.
 5. Towary: przedmioty i usługi oferowane do sprzedaży w serwisie internetowym www.agilestudio.pl 

II. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu podarunkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu podarunkowego za Towary nabywane przez Użytkownika.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu podarunkowego. Zapłata za Bon podarunkowy kupowany na stronie internetowej www.agilestudio.pl  może nastąpić poprzez płatność kartą płatniczą, przelewem online lub przelewem tradycyjnym.
 3. Bon podarunkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania Towarów w serwisie internetowym www.agilestudio.pl 
 4. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Bonu podarunkowego osobom nieupoważnionym.
 6. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu podarunkowego po jego przekazaniu.
 7. Bon podarunkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym Wydawcy.
 8. Bon podarunkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych Towarów, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.
 9. Bony podarunkowe są dostępne w następujących nominałach:
  – 600,00zł netto
  – 1490,00zł netto
  – 2990,00zł netto

III. Zasady korzystania z Bonów podarunkowych

 1. Bon podarunkowy w formie elektronicznej możliwy jest do nabycia w serwisie internetowym www.agilestudio.pl. Każdy Bon podarunkowy zawiera indywidualny Kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości Bonu podarunkowego oraz termin ważności bonu, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD-MM-RRRR).
 2. W przypadku gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie podarunkowym, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu podarunkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
 4. Aby skorzystać z Bonu, należy: (do uzupełnienia)
 • w kroku „WYBIERZ SPOSÓB ZAPŁATY” wybrać ikonę….
 • w oknie, które się pojawi, wpisać unikalny kod bonu
 • zatwierdzić operację

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Wydanie Bonu podarunkowego Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania Bonu podarunkowego, otrzyma od Wydawcy fakturę VAT na firmę lub fakturę imienną.
 2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem Bonów podarunkowych oraz Towarów przy użyciu Bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronie:  https://agilestudio.pl/regulamin/.
 3. Przy użyciu Bonów nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Agile Studio, przy czym:
  • Bon opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na Bonie;
  • W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia Bonów, pozostającą różnicę Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić.
  • Do jednego zamówienia można użyć dowolnej kombinacji bon/gotówka
  • Przy zakupie towarów za Bony nie jest możliwy zwrot pieniędzy w przypadku zwrotu towaru przez Klienta. Możliwe jest dokonanie zwrotu należności w postaci Bonu podarunkowego o wartości zwracanych towarów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne
 3. Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon podarunkowy jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej  https://agilestudio.pl/regulamin/.
 5.   Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową na adres: kontakt@agilestudio.pl.
 6.  Agile Studio zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. Agile Studio zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do Agile Studio.
 7.  Agile Studio., właściciel serwisu internetowego agilestudio.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies przez Agile Studio.
 8.  Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie agilestudio.pl, udostępniane materiały szkoleniowe drukowane, audio, audiowizualne oraz graficzne należą do firmy Agile Studio i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 9.   Agile Studio zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.
 10.   Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.agilestudio.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

 [TL1]Ten punkt powinien uzupełnić Robert zgodnie z naszym sklepem