Management 3.0: Czy to dla mnie?

managment czy to dla mnie

W poniższym artykule opowiem więcej o koncepcji Management 3.0 – czym jest, jak powstała, gdzie najlepiej się sprawdzi oraz jakie są jej wady i zalety. A przede wszystkim, czy jest to podejście dla każdego managera bądź lidera?

Podwaliny Management 3.0 

Management 3.0 to  koncepcja zarządzania, która rewolucjonizuje tradycyjne podejście do pracy i kierowania zespołami. Narodziła się ona w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zmiany w tradycyjnym zarządzaniu, kiedy to okazało się, że dotychczasowe formuły zarządzania pracownikami – wydawanie poleceń, ścisła kontrola postępu prac oraz codzienne raportowanie – przestają się już sprawdzać. Przestały one działać ze względu na nową, cyfrową erę, w której dominuje:

 • ciągła i dynamiczna ewolucja priorytetów i potrzeb organizacji, 
 • większe zapotrzebowanie na kreatywność i szybkie rozwiązywanie problemów w miejscu pracy, w porównaniu do wcześniej częściej oczekiwanej dokładności i powtarzalności czynności, 
 • szukanie balansu między życiem prywatnym, a zawodowym ze strony pracowników, kiedy to wachlarz motywatorów nie sprowadza się już tylko do cyfr na koncie bankowym,  ale też  – choć nie chcę podążać za stereotypami – potrzeby zrozumienia, sensu i celu.

Podejście Management 3.0 skupia się na elastyczności w działaniu, współpracy między poszczególnymi pracownikami i ciągłym doskonaleniu. Ale przede wszystkim na tworzeniu takiego środowiska pracy, które wspiera kreatywność, samodzielność i rozwój pracowników. Rola managera i lidera w koncepcji Management 3.0 różni się zatem od tradycyjnej roli zarządzającego – manager nie jest już nieomylnym władcą i decydentem – staje się partnerem i doradcą. Ale o tym więcej za chwilę.

Historia Management 3.0

Korzenie podejścia Management 3.0 sięgają lat 90., a jego  twórcą jest Jurgen Appelo, holenderski ekspert w dziedzinie zarządzania i przywództwa w organizacji. Jurgen Appelo, zainspirowany takimi teoriami jak Agile, Lean i teoria złożoności, rozwinął nową filozofię zarządzania. Jego wizja zarządzania 3.0 opiera się na zaufaniu, autonomii i zaangażowaniu pracowników. Opisał ją w swojej książce „Management 3.0: Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders,” wydanej w 2010 roku. Od tego czasu stała się ona popularnym podejściem w zarządzaniu projektami i zespołami. Oto, w jakich obszarach w szczególności.

Obszary Zastosowania Management 3.0 

Management 3.0 jako podejście oparte na wartościach i zorientowane na pracowników, znalazło zastosowanie w wielu branżach i organizacjach. Jest szczególnie przydatne w firmach działających w dynamicznych środowiskach, gdzie adaptacja jest kluczowa. Narzędzia i techniki  tego podejścia pozwalają zespołom pracować bardziej efektywnie, podejmować szybsze decyzje i lepiej dostosowywać się do zmian na rynku. Warto również podkreślić, że Management 3.0 nie jest ograniczony tylko do firm technologicznych; może być stosowany w różnych sektorach.

Rola managera w Management 3.0

No dobrze, wszystko jasne. Ale czy to jest dla mnie jako managera czy lidera? Czy to jest dla nas jako organizacji? Już odpowiadam.

W koncepcji Management 3.0 rola managera jest bardziej partnerska, zorientowana na wspieranie zespołu i tworzenie warunków do efektywnej pracy. To podejście zakłada większą autonomię pracowników i stawia na współpracę i zaufanie jako kluczowe elementy zarządzania. Oto kilka fundamentalnych elementów roli managera i lidera w ramach tej koncepcji:

 • Współtworzenie celów: managerowie nie narzucają celów odgórnie, ale współtworzą je wraz z zespołem. Działają na zasadzie wspólnego ustalania priorytetów, a cele są elastyczne, aby można je było dostosowywać do zmieniających się warunków.
 • Przywództwo służebne (servant leadership): Koncepcja Management 3.0 promuje ideę, że managerowie i liderzy są w pierwszej kolejności po to, aby służyć rozwojowi ludzi. Mają za zadanie wspierać i pomagać pracownikom w osiąganiu celów, a nie narzucać im swoją władzę.
 • Inspirowanie: managerowie w koncepcji Management 3.0 pełnią rolę inspiratorów. Mają za zadanie dostarczać inspiracji, motywować i wspierać swoich pracowników w osiąganiu celów. Zachęcają do samodzielnego myślenia, kreatywności i innowacyjności.
 • Eliminowanie przeszkód: managerowie pracują nad eliminowaniem przeszkód i barier, które mogą hamować efektywność zespołu. Pomagają rozwiązywać problemy i usuwać przeszkody na drodze do sukcesu.
 • Katalizowanie: managerowie w tej koncepcji działają jako katalizatory zmian i innowacji. Zachęcają do eksperymentowania i testowania nowych pomysłów, a także wspierają procesy ciągłego doskonalenia.
 • Facylitowanie: managerowie pełnią rolę moderatorów i mediatorów, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu efektywnych relacji między członkami zespołu.
 • Opieka nad rozwojem: Koncepcja Management 3.0 podkreśla znaczenie rozwoju osobistego i zawodowego pracowników. Managerowie działają jako opiekunowie rozwoju, pomagając pracownikom rozwijać swoje umiejętności i karierę.

To co jako manager bądź lider, uzyskasz w zamian za to, to:

 • Wzrost zaangażowania pracowników: Management 3.0 podkreśla znaczenie zaangażowania pracowników poprzez zachęcanie do współpracy, samodzielności i odpowiedzialności; kładzie nacisk na zaangażowanie i autonomię pracowników, co prowadzi do ich wyższej motywacji i kreatywności.
 • Upełnomocnienie (Empowerment): Management 3.0 daje pracownikom większą odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Daje im również większą swobodę w wyborze narzędzi i metod pracy, co wpływa oczywiście na motywację, ale też potencjalnie – zgodnie z definicją inteligencji zbiorowej– prowadzi do wyboru lepszych narzędzi i rozwiązań 
 • Rozwój kompetencji: Management 3.0 zakłada ciągły rozwój kompetencji zarówno liderów, jak i pracowników. Wspiera rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zarządzania projektem i innych potrzebnych umiejętności.
 • Poprawa komunikacji: Dzięki narzędziom i praktykom z Management 3.0 zespoły komunikują się bardziej efektywnie i współpracują ze sobą.

Wracając do pytania “czy to dla mnie?”, powiedziałabym, że Management 3.0 to koncepcja, o której wiedzieć powinni wszyscy managerowie i liderzy. Powinni znać jej podstawy i wiedzieć jak i kiedy działa, tak aby na bazie tej wiedzy mogli podjąć świadomą decyzję czy ją wybrać. W moim świecie idealnym, każdy manager powinien być servant leaderem, który tworzy środowisko do wspólnej kreatywnej pracy i rozwoju.

I tu pytanie do Ciebie. Może już takim managerem czy liderem jesteś? Spójrz na grafikę poniżej i odpowiedz sobie, które ze stwierdzeń są Ci bliższe – te po prawej czy po lewej stronie?

porównanie management 1.0 vs management 3.0

Czy management 3.0 jest dla nas, jako organizacji? 

Kiedy odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy to dla Ciebie jako managera bądź lidera, możemy pójść dalej i zapytać czy to dla Was, jako organizacji i co byście mogli zyskać. Na pewno nie jest tak, że Management 3.0 to “złoty środek” na każdą bolączkę w firmie.  Do tego wprowadzenie Management 3.0 może być trudne w przedsiębiorstwach o tradycyjnej kulturze zarządzania. Nie w każdej organizacji też się sprawdzi – niektóre branże np. przemysłowe, mogą wymagać bardziej scentralizowanego podejścia do zarządzania. Można zawsze jednak próbować stosować to podejście na wycinku organizacji – tam, gdzie ma to sens i przyniesie korzyści. A na poziomie firmy jest ich naprawdę sporo – sami zobaczcie:

 • Wzrost innowacyjności: Management 3.0 wspiera rozwijanie kreatywności i innowacyjności w organizacji. Zachęca do eksperymentowania i wprowadzania nowych pomysłów.
 • Zwiększenie wydajności: Koncepcja ta promuje samoorganizację zespołów i decentralizację decyzji. Prowadzi to do szybszych reakcji na zmiany i bardziej efektywnego zarządzania. Samoorganizujące się zespoły są szybsze i bardziej efektywne w tworzeniu rozwiązań (znów przywołam tutaj definicję inteligencji zbiorowej).
 • Większa elastyczność: Management 3.0 promuje elastyczność i adaptacyjność w organizacji. Umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i otoczenia biznesowego.
 • Lepsza komunikacja i feedback: Management 3.0 promuje otwartą komunikację i regularny feedback między pracownikami a kierownictwem. To pomaga w identyfikowaniu problemów i szybkim reagowaniu na nie.
 • Skupienie na wartościach: Ta koncepcja opiera się na wartościach, takich jak zaufanie, szacunek i odpowiedzialność. Wartości te pomagają budować pozytywną kulturę organizacyjną.

Podsumowanie

Management 3.0 to podejście do zarządzania, które daje organizacjom narzędzia do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego biznesu. Dzięki elastyczności, zaufaniu i zaangażowaniu pracowników, przyczynia się istotnie do zwiększenia efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa. Jego wdrożenie może być czasem trudne, szczególnie w organizacjach, które potrzebują czasu na zmianę swojej kultury zarządzania. Warto jednak podjąć wyzwanie, bo korzyści są znaczące. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Management 3.0 oraz poznać narzędzia i techniki stosowane w tym obszarze, zapraszam na cykl moich szkoleń skierowanych do managerów i zwinnych liderów.